Ал Ма Савик ДООЕЛ се бави со  производство, откуп, калибрирање и пакување на овошје и зеленчук и пласирање како на домашните така и на странските пазари.